จำหน่ายน้ำมัน จารบี และสิ้นค้าอุตสาหกรรม PTT HITEMP 500
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
PTT HITEMP 500

                                                                                               

PTT Hitemp 500

 

 

 

Heat Transfer Fluid

 

 

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 

 

 

- PTT Hitemp 500 : เป็นผลิตภัณฑ์น้้ำมันถ่ำยเทควำมร้อนชนิดทนควำมร้อนสูงผลิตจำกน้้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำนชนิด

Paraffinic และสำรเพิ่มคุณภำพAnti-Oxidant ท้ำให้ทนควำมร้อนได้สูงและยืดอำยุกำรใช้งำนของน้้ำมันได้นำน

คุณสมบัติพิเศษ

 

 

 

- ทนควำมร้อนสูงไม่แตกตัวง่ำยอัตรำกำรระเหยต่้ำจุดวำบไฟสูงไหลง่ำย

 

- ทนต่อกำรท้ำปฏิกิริยำกับออกซิเจน

 

 

 

- ไม่ท้ำปฏิกิริยำกับโลหะ

 

 

 

ลักษณะการใช้งาน

 

 

 

- เหมำะกับระบบถ่ำยเทควำมร้อนทั่วไปโดยใช้กับระบบเปิดที่อุณหภูมิใช้งำนไม่เกิน200 OC และระบบปิดที่อุณหภูมิใช้งำน

ไม่เกิน 320 OC และอุณหภูมิที่ผิวท่อไม่เกิน340 OC

 

 

- ใช้ได้กับระบบถ่ำยเทควำมร้อนในโรงงำนอุตสำหกรรมเช่นโรงงำนฟอกย้อม,โรงงำนอบแห้ง,โรงงำนพลำสติกและ

ระบบถ่ำยเทควำมร้อนที่ต้องกำรควบคุมอุณหภูมิ

 

 

คุณสมบัติจำเพาะ

 

 

 

Density @ 15 oC, Kg/m3

 

868

 

- Autoignition Temperature, oC

 

350

 

- Flash point, (COC), oC

 

212

 

- Maximum bulk Temperature, oC

 

320

 

- Maximum film Temperature, oC

 

340

 

Physical & Thermal Properties

100 oC

200 oC

300 oC

versusTemperature

 

 

 

- Density, Kg/M3

820

762

691

- Viscosity, cSt.

5.23

1.35

0.62

- Specific Heat, Kj/Kg oC

2.14

2.63

2.87

- Thermal Conductivity, W/m oC

0.128

0.121

0.114

- Vapor Pressure, mbar

0.0031

1.27

83.9MASS ENGINEER SUPPLY CO.,LTD.